Spartan 01/12/2018 (Fri) 20:35:01 No.191880 del
>>191870
angryposter pls