/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Brodowski 06/28/2018 (Thu) 16:51:40 [Preview] No. 18330
>dzielenie z kimś własnej prywatnej przestrzeni osobistej
>identyfikowanie się jako antykomunistą


Kocur RGB 06/28/2018 (Thu) 16:52:54 [Preview] No.18331 del
najlepszy memix XXI wieku to to, że w komuniźmie wszystko ma być wspólne


Brodowski 06/28/2018 (Thu) 18:50:41 [Preview] No.18334 del
>>18331
Noo jeszcze jest własność partyjnaTop | Return | Catalog | Post a reply