/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(137.05 KB 730x844 1514897419283.png)
Brodowski 06/28/2018 (Thu) 16:37:04 [Preview] No. 18325
A co jeśli włosy na głowie to demony, a zakolarze to jedyne niezdegenerowane jednostki na tym świecie które z nimi walczą??


Yung MST 06/28/2018 (Thu) 16:58:15 [Preview] No.18333 del
cebulki włosa to część ośrodkowego układu nerwowego i są jak cloud mining dla mózgu nie pytajcie skąd wiem


Star 07/02/2018 (Mon) 08:51:12 [Preview] No.18339 del
skoro zakolarze to większość, to nie może tak być

jeśli masz zakola, to już jesteś niewolnikiemTop | Return | Catalog | Post a reply