/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Lorefin 06/22/2018 (Fri) 09:54:57 [Preview] No. 18302
>Śmiej się z dziewczyny podwieka z neta że jest głupia
>Yy średnia 5.0 here to nwm czy taka głupia
>Ten feel gdy już od wielu lat niie słyszałeś takich tesktów


Anonymous 06/22/2018 (Fri) 10:00:03 [Preview] No.18303 del
(286.04 KB 400x400 KOBE-shek-yourbouti.jpg)
WHOOOOOOOORRRRRRRRRRE


Anonymous 06/22/2018 (Fri) 10:16:13 [Preview] No.18304 del
>>18303
lol wut u doin kobe dafuq ctfu #disniggaseriousTop | Return | Catalog | Post a reply