/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(246.85 KB 2040x1700 oichuj.jpg)
Brodowski 06/04/2018 (Mon) 11:45:03 [Preview] No. 18217
http://pimp.org.pl/praca-pasja-program-wsparcia-mlodziezy-neet-rynku-pracy/
>Projekt skierowany jest wyłącznie do młodych kobiet w wieku 15-29 lat z tzw. kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia
>Wartość przewidzianej dotacji: 18 000,00 zł dodatkowo przez 6 miesięcy każdy z uczestników otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości 500 zł miesięczne. Przewidziany jest także zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

no to niezły karaczan lece dalej


Bouchery 06/04/2018 (Mon) 13:16:55 [Preview] No.18218 del
>>18217
najgorsze że te staże POWER (co prawda za 997,40 ale jednak jest to komiczna stawka jak za 40 godzinny tydzień pracy) forsują wszędzie ale dzięki bogu że przerwałem w połowie taki staż w tamtym roku bo teraz urząd pracy nie może mnie nawet wysłać na taki staż bo mam karę roczną na staże xD jebać ten krajTop | Return | Catalog | Post a reply