/2cihan/ - 2cihan

Description

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(133.51 KB 1104x927 Adsız4.png)
Anon 09/16/2018 (Sun) 16:22:12 [Preview] No. 374
ya hu bu t*rkleri anlamakta güçlük çekiyorum..

bilime, sanata, edebiyata, mimariye hiçbir katkın yok, tüm geçmişin yağma ve yıkmadan ibaret; sen ki kalkmış Yunan'a laf söyleyebiliyorsun..

yav barbar, bilimin merkezi Anadolu'ya bir elinde kılıç bir elinde çiğ et ile gelip masum insanları katledişin ile mi gurur duyuyorsun?

barbar, Çin'in sikini kıçında hissetmekten sıkılıp Arap koynuna göç etmekten mi gurur duyuyorsun?

zorba, bilimin ve kültürün merkezi Bizans'ı yenip Konstantinopolis'e yeşil *slam bayrağı dikmekten mi gurur duyuyorsun?

tüm tarih birikimi MEB'in ders kitaplarından ibaret olan minik t*rk-*slam sentezcilerini görmekten midem bulanıyor artık.


Anon 09/16/2018 (Sun) 17:55:26 [Preview] No.376 del
asıl komik olan HİÇbirinin bu anlattığın "çinden anadoluya göçmüş bizansı çökertmiş eli kılıçlıların" soyundan olmadığı halde, rum, laz, kürd, hitit vs oldukları halde türko olduklarına inanmaları :D


Anon 09/23/2018 (Sun) 01:27:09 [Preview] No.394 del
(1.70 MB 1937x1598 1530888854044.png)
TÜRKler ne göt yaktı bee :DDDDDTop | Return | Catalog | Post a reply