Spartan 02/14/2018 (Wed) 02:23:52 No.220909 del
>>220852
kaki man
make them CR kaki sacrifice