/b/ - Random

Anything posted here are autistic works of fiction, only a fool would take them seriously.

Posting mode: Reply

Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Anonymous 03/18/2017 (Sat) 22:51:29 [Preview] No. 11552
Kapayapaan, Kalusugan, at Kasaganaan
Pangarap ng lahat!

Gumawa si Jesus ng mga himala ng nagpakita kung ano ang magiging kalagayan ng buong lupa kapag natupad na ang mga inihula ng propeta.Top | Return | Catalog | Post a reply