Kapayapaan (galing JW.org) Anonymous 03/18/2017 (Sat) 22:47:07 No. 226 del
Kapayapaan, Kalusugan, at Kasaganaan
Pangarap ng lahat!

Gumawa si Jesus ng mga himala ng nagpakita kung ano ang magiging kalagayan ng buong lupa kapag natupad na ang mga inihula ng propeta.