Anonymous 01/11/2018 (Thu) 22:30:45 No.24922 del
Fox waifus > dog waifus
prove me wrong
>pro tip: you can't