/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(2.45 KB 242x253 1462297004958.gif)
Rzeczywistość 03/13/2018 (Tue) 20:25:55 [Preview] No. 17589
Chciałbym mieć przyjaciół, z którymi mogę pogadać o utracie ego :(
inb4 znajdź w psychiatrykuTop | Return | Catalog | Post a reply