/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(300.95 KB 432x768 creep.png)
Czwarty 03/09/2018 (Fri) 13:25:29 [Preview] No. 17575
oj huj xD


Irek 03/09/2018 (Fri) 14:30:22 [Preview] No.17576 del
czasami w kontaktach międzyludzkich staram się udawać głupszego niż jestem właśnie żeby nie dochodziło do takich sytuacji

nie polecam tego uczucia


Star 03/10/2018 (Sat) 11:25:12 [Preview] No.17581 del
(25.43 KB 230x244 fedora.jpg)Top | Return | Catalog | Post a reply