/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(65.00 KB 960x720 a1.jpg)
(96.22 KB 1300x1288 a2.jpg)
(98.08 KB 914x675 a3.jpg)
Czwarty 02/27/2018 (Tue) 16:33:30 [Preview] No. 17482
Odcinek 2: wolne przekaźnictwo synaptyczne, receptory sprzężone z białkiem G


Myślę, że wszyscy wiedzą #wierze czym jest i jak wygląda komórka. Wiadomo też czym są receptory - są to specyficzne białka*, zatopione w błonie komórkowej, o budowie takiej, że cząsteczka ligandu (patrz niżej - lista trudnych słówek) łatwo się do nich przyłącza i je aktywuje, modyfikując w określony sposób działanie komórki.
Sporą ich część stanowią receptory metabotropowe sprzężone z białkiem G.

Receptory metabotropowe - do tej grupy należą między innymi receptory dopaminergiczne, opioidowe i histaminowe - są sprzężone z kanałami jonowymi (picrel 1) lub enzymami układów wtórnych przekaźników poprzez białka G. Są to białka przyłączone do receptorów, które po uwolnieniu modyfikują działanie komórki. Przyłączenie ligandu do receptora powoduje uwolnienie formy białka G połączonej z GTP (guanozyno-5'-trifosforanem) która aktywuje inne białka, między innymi cyklazę adenylanową, która z ATP (adenozyno-5'-trifosforanu) wytwarza cAMP (cykliczny adenozynomonofosforan). Ten wtórny przekaźnik aktywuje z kolei kinazę białkową A - enzym odpowiedzialny za fosforylację białek.receptor + ligand -> odłączenie białka G od receptora -> połączenie białka G z enzymem -> jego aktywacja, co prowadzi do modyfikacji metabolizmu komórki
Cykliczny AMP (cAMP) (picrel 2) jest bardzo ważnym związkiem chemicznym, biorącym udział w wielu reakcjach biochemicznych jako element transdukcji sygnału. Receptory sprzężone z białkiem G, przez ich wpływ na produkcję cAMP znacząco wpływają na metabolizm i działalność komórki.


Wyróżniamy następujące rodzaje białka G:
Gs - stymulujące - aktywują cyklazę adenylanową;
Gi - inhibitorowe - hamują cyklazę adenylanową; otwierają kanały potasowe i wapniowe
Gq - kaskadowe - aktywują fosfolipazę C, która rozkłada lipid błonowy, z którego powstają substancje wywołujące kaskadę przekształceń białek w komórce co skutkuje podwyższeniem metabolizmu fosfoinozytydów, długi, nudny, skomplikowany temat
(picrel 3)


Przykładowo w receptorach opioidowych mamy białka Gi, które, oprócz hamowania cAMP, blokują kanały wapniowe oraz aktywują kanały potasowe; w efekcie uniemożliwiając napływ jonów Ca2+ do komórki przy jednoczesnym wypompowywaniu jonów potasowych. Oczywistym efektem obniżenia stężenia dodatnio naładowanych kationów w komórce jest obniżenie potencjału błony komórkowej, przez co potrzebny jest znacznie mocniejszy impuls, żeby ją uaktywnić (efekt hamowania neuronu). Redukcja stężenia jonów wapniowych obniża także przekaźnictwo pobudzające tych komórek nerwowych, co jest np niezbędne przy przewodzeniu bólu (stąd efekt przeciwbólowy agonistów receptora mi).Nie wiem czy to będzie dla wszystkich do ogarnięcia, następny temat będzie mniej skomplikowany ale będzie z białkiem G więc wolę tu wyjaśnić o ce be


a) receptor metabotropowy - modyfikujący metabolizm i działanie komórki
b) ligand - cząsteczka która przyłącza się do czegoś, w tym przypadku np. cząsteczka beta-endorfiny do receptora opioidowego mi
c) kinaza - enzym katalizujący fosforylację
d) kanały jonowe - białka pełniące funkcję kanałów, umożliwiające bierny (dyfuzja) lub czynny (z użyciem energii) transport jonów, np. sodu Na+, chloru Cl-, potasu K+
e) potencjał spoczynkowy błony komórkowej neuronu to około -70mV, może jednak zostać obniżony do -90mV - wtedy znacznie ciężej jest doprowadzić błonę do poziomu krytycznego (poziom w którym komórka może wywołac jakby sygnał elektryczny żeby przekazać informację dalej) który wynosi -50mV - różnica wtedy jest aż dwukrotna.


* receptorami w języku polskim określa się też czasem zakończenia nerwów lub pojedyncze komórki nerwowe służące przekazywaniu informacji o otoczeniu, np. termoreceptory w skórze reagujące na zmiany temperatury. w tym temacie jednak słowo receptor będzie oznaczać receptor białkowy


Czwarty 02/27/2018 (Tue) 16:48:12 [Preview] No.17483 del
(155.94 KB 1200x1600 DSC01706.JPG)
od razu wam przetłumaczę co jest na obrazkach

Signal molecule - to jest właśnie ten nasz ligand czyli powiedzmy np. morfina
Receptor - wiadomo, receptor np. opioidowy mi
to na dole zielone turkusowe to właśnie białko G - odłącza się przez zużycie energii (nośnikiem energii jest GTP, zrywa się jedno wiązanie reszty fosforanowej, oddaje energię do odłączenia białka, zostaje nam GDP [guanozyno-5'-difosforan])
Activated enzyme - to enzym aktywowany przez białko G, np. wspomniana cyklaza adenylanowa
Cellular response - w skrócie cały efekt aktywacji enzymu czyli modyfikacja czynności komórki


Irek 02/28/2018 (Wed) 16:50:28 [Preview] No.17492 del
musisz być bardzo samotnyTop | Return | Catalog | Post a reply