/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(3.81 KB 893x327 nieeemalol.png)
Gutek 02/17/2018 (Sat) 01:06:19 [Preview] No. 17405
Gucio "Gucio" Gustowski - GUCIO GANG
COOMING SOON


Z tej okazji wkrótce również odsłoni się nigdy niepoznana prawde - pod jakim nickiem Gucio postowal na /4/ ? Niedługo, do tej zagadki pojawią się nowe wskazówki.Top | Return | Catalog | Post a reply