/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(15.88 KB 480x360 free software song.jpg)
Czwarty 02/04/2018 (Sun) 19:17:13 [Preview] No. 17315
czujecie się czasem tzw. awkward? mi nie dane było to uczucie od kilku lat i trochę się cieszę a trochę nie bo czasem nie wiem czy coś co mówię jest dziwne/niezręczne dla rozmówcy i się hamuję a nie wiem czy potrzebnie


Rzeczywistość 02/04/2018 (Sun) 21:09:25 [Preview] No.17316 del
czuję się tak cały czas
ps to prawda
potocznie nazywamy to "zahukaniem"


Czwarty 02/05/2018 (Mon) 12:10:44 [Preview] No.17319 del
(45.18 KB 640x480 133037748765.jpg)
>>17316
bez przerwy? nawet wśród długoletnich znajomych?


Yung Autistic 02/06/2018 (Tue) 11:44:36 [Preview] No.17322 del
nie dano mi nigdy


Rzeczywistość 02/06/2018 (Tue) 12:50:42 [Preview] No.17324 del
>>17319
tak
po prostu czuje napięcie 24/7
zdarza się, że jest lepiej, zdarza się, że jest gorzej
nic na to nie poradzę, to przypadłość somatyczna


Tata rzeczywistego(nie radka) 02/08/2018 (Thu) 03:08:41 [Preview] No.17339 del
(437.99 KB 300x354 lepper.gif)
>>17324
>Pacjenci z borderline mają problemy w radzeniu sobie z lękiem. Każdy stres przytłacza ich lub dezorganizuje ich działania. Niektórym pacjentom lęk towarzyszy niemal bez przerwy. Niespodziewane wydarzenia życiowe mogą prowadzić u nich do ataków paniki lub zachowań kompulsywnych, impulsywnych albo autodestrukcyjnych.

>„Wieczny” niepokój
Problemy, jakie pacjenci z borderline mają z impulsywnością, lękiem czy afektami, są czasami spowodowane niezdolnością do samouspokojenia. W efekcie odczuwają oni osamotnienie, panikę, wściekłość oraz lęk przed porzuceniem bądź unicestwieniem.

HMMMMMMMMMTop | Return | Catalog | Post a reply