/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(3.50 MB 2976x3968 IMG_20180104_123057.jpg)
Kocur RGB 01/04/2018 (Thu) 15:15:55 [Preview] No. 16884
Moi Podlascy koledzy dogadaliby się z Realitim. Pić rel ich graffiti niedaleko mojego domu.


Star 01/04/2018 (Thu) 15:35:55 [Preview] No.16885 del
nowy porządek świata w sensie gdy matka mówi, że albo idziesz do pracy, albo wynosisz się z domu


Brodowski 01/04/2018 (Thu) 16:31:27 [Preview] No.16886 del
NWO w sensie wszystko co mi się nie podobaTop | Return | Catalog | Post a reply