/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(19.28 KB 500x500 bitcoin.jpg)
Anonymous 12/22/2017 (Fri) 20:30:47 [Preview] No. 16524
Jak bitcoin umiera to jest normalny pogrzeb czy przyjeżdża śmieciarka?


Gnijący 12/22/2017 (Fri) 21:27:42 [Preview] No.16531 del
ale że pod koniec roku spada to classic
jeszcze wzrośnie
wspomnicie moje słowa i zapiszcie lepiej ten post


Rzeczywistość 12/22/2017 (Fri) 21:36:46 [Preview] No.16535 del
>>16531
ok, zapisujęTop | Return | Catalog | Post a reply