/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(13.22 KB 353x352 19cl2x.jpg)
Anonymous 12/06/2017 (Wed) 12:38:28 [Preview] No. 16150
>nigdy nie dadzą Ci tak pięknej loszki jak nikolka

Na chuj żyć? Pisana mi jest wieczna samotność


Brodowski 12/06/2017 (Wed) 12:46:02 [Preview] No.16152 del
(56.13 KB 645x773 wojak fejs.jpg)
>nigdy nie dadza ci checi do czegokolwiek
ehh anoni


Lorefin 12/06/2017 (Wed) 12:47:34 [Preview] No.16153 del
>Nigdy nie oddadzą ci ósemek

Ehhhhhh


Rzeczywistość 12/06/2017 (Wed) 13:31:53 [Preview] No.16156 del
>nigdy nie będziesz spokojny i szczęśliwy, zawsze stres i zamartwianie
to jest najgorsze


Anonymous 12/06/2017 (Wed) 19:11:45 [Preview] No.16167 del
duble decyduja czy podbijam do nikolki
przystojny ale spierdolony hereTop | Return | Catalog | Post a reply