Brodowski 12/06/2017 (Wed) 12:46:02 No.16152 del
(56.13 KB 645x773 wojak fejs.jpg)
>nigdy nie dadza ci checi do czegokolwiek
ehh anoni