bonbel 07/17/2017 (Mon) 12:50:32 No. 12632 del
(87.97 KB 300x386 bombka.png)
siemano my sie chyba ju┼╝ znamy jestem bon bel